Privatlivspolitik hos Yogapsykologen

Her kan du læse, hvordan jeg behandler dine personfølsomme oplysninger.

Dataansvar – jeg tager din databeskyttelse alvorligt

Idet jeg behandler persondata, har jeg vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan dine data behandles.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

Jeg sikrer fair og transparent databehandling

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. Jeg indsamler data til brug for:

  • Behandling og journalføring
  • Fakturering
  • Opfyldelse af lovkrav

Jeg indhenter ikke data om dig fra andre, med mindre jeg har aftalt det med dig, og du har givet dit samtykke. 

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen.

Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette. Når jeg har behov for at behandle data om unge under 18 år, indhenter jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over den unge.

Behandling af persondata

De data, jeg anvender om dig, omfatter:

  • Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse
  • Fødselsdato/cpr.nr.
  • Følsomme oplysninger, fx vedr. helbred og sociale forhold

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål. Det sker i forbindelse med:

  • Behandling og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
  • Fakturering
  • Opfyldelse af lovkrav

Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevant og tilstrækkeligt i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger.

Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Jeg behandler kun nødvendige persondata

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mit fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. 

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse om relevante ændringer i dine data. 

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring. Vær opmærksom på at psykologloven foreskriver opbevaring af journaler i 5 år efter sidste kontakt. 

Jeg videregiver ikke dine persondata

Jeg videregiver ikke dine data til tredjepart.

Jeg beskytter dine persondata og har regler om informationssikkerhed

Jeg beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig.

Du har ret til at få lavet tilføjelser i journalen ved unøjagtige persondata

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få tilføjet dette i journalen. Du skal henvende dig til mig og oplyse om, hvori unøjagtighederne består. Du kan kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få lavet tilføjelser vedrørende dine persondata, vil jeg undersøge om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer så hurtigt som muligt. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg evt. har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at jeg har modtaget din henvendelse.

Interesseret i langsomhed, psykologi, yoga og meditation?

Abonnér på mit nyhedsbrev som udkommer, når jeg har tid og synes, jeg har noget at formidle.

Tilmeld nyhedsbrev